Вътрешна информация

Bianor Corporate Documents Stamp

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.17 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №596/2014 Г.

От “Бианор Холдинг” АД (BNR), ЕИК 175061032, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Черковна” № 78 (“Дружеството”) – публично дружество, вписано като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор