Вътрешна информация

Bianor Corporate Documents Stamp

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.17 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №596/2014 Г.

От “Бианор Холдинг” АД (BNR), ЕИК 175061032, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Черковна” № 78 (“Дружеството”) – публично дружество, вписано като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор

10.05.2024 г.Вътрешна информация по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 596/2014 г.

02.05.2024 г.Вътрешна информация по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 596/2014 г.

26.04.2024 г.Вътрешна информация по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 596/2014 г.

23.04.2024 г.Уведомление на основание на чл.3, ал.1, т.3 от закона за КФН, чл. 110, ал.3 и чл. 100Ш, ал.1, т.1, от ЗППЦК

19.04.2024 г.Вътрешна информация по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 596/2014 г.

15.04.2024 г.Резултат от публично предлагане при увеличението на капитала

05.04.2024 г.Вътрешна информация по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 596/2014 г.

21.03.2024 г.Вътрешна информация по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 596/2014 г.

21.03.2024 г.Вътрешна информация по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 596/2014 г.

14.02.2024 г.Потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия акции

18.12.2023 г.Внесен проспект за увеличение на капитала

15.12.2023 г.Решение за увеличение на капитала