Вътрешна информация

Bianor Corporate Documents Stamp

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.17 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №596/2014 Г.

От “Бианор Холдинг” АД (BNR), ЕИК 175061032, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Черковна” № 78 (“Дружеството”) – публично дружество, вписано като емитент в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор

14.02.2024 г.Потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия акции

18.12.2023 г.Внесен проспект за увеличение на капитала

15.12.2023 г.Решение за увеличение на капитала