Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

София, България, 30.10.2023 г. – Във връзка с Решение на КФН № 957 – Е от 24.10.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции „Standard” на Основен пазар BSE последваща емисия акции, както следва:

– Емитент: Бианор Холдинг АД-София;
– ISIN код на емисията: BG1100007076;
– Борсов код на емисията: BNR;
– Размер на емисията преди увеличението: 1 145 919 лв.;
– Размер на увеличението: 5 729 595 лв.;
– Размер на емисията след увеличението: 6 875 514 лв.;
– Брой акции след увеличението: 6 875 514 акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
– Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
– Дата на въвеждане за търговия: 30.10.2023 г. (понеделник).