Стартира първичното публично предлагане на “Бианор Холдинг” АД

Дружеството предлага 545 хил. акции с номинал 1 лев и емисонна стойност
17 лева

 

София, 25.05.2023 г. – Процедурата по увеличение на капитала на “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), чрез първично публично предлагане стартира официално днес, 25.05.2023 г. Подробният график за провеждане на увеличението на капитала е публикуван в края на прессъобщението. Цялата налична информация е достъпна на интернет страницата на дружеството както и при инвестиционния посредник – „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

Дружеството предлага емисия акции в размер до 545 000 (петстотин четиридесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 17 (седемнадесет) лева всяка. При закупуване на всички акции Бианор ще набере 9,265 млн. лева.

“Увеличението на капитала е стъпка от изпълнението на плана ни за активно развитие на Бианор,” казва Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор Холдинг” АД. “Изграждаме Бианор като група от успешни специализирани софтуерни компании, които работейки заедно генерират значително по-висока добавена стойност, отколкото поотделно,” допълва Йорданов.

Намеренията на Бианор са набраните средства от първичното публично предлагане да бъдат използвани за придобивания и разширяване на портфолиото от софтуерни компании. Фокусът е насочен към компании, предоставящи специализирани софтуерни услуги, които имат добри финансови показатели, сходна култура и стремеж на екипа към професионализъм. Средносрочната амбиция на мениджмънта на Бианор е да създаде екосистема от взаимно допълващи се технологични компании, които работейки в синергия да изведат дружеството сред водещите по капитализация ИТ компании в България.

По-рано тази година Бианор подписа окончателно споразумение за придобиване на 100% от капитала на компаниите „Айтидо Технолоджис” ООД (ITIDO) и “Дейтабрийд” ЕООД (Databreathe). Тези сделки са част от стратегията на компанията за допълване на органичния растеж с консолидация на други български софтуерни компании. Очакванията са, след присъединяването на двете нови компании, “Бианор Холдинг” АД да удвои приходите си, както и значително да увеличи печалбата си на акция.

График на първичното публично предлагане

25.05.2023 г. – Публикуване на Проспекта
25.05.2023 г. – Оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страницата www.x3news.com, както и на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД
06.06.2023 г. – Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 2 и 4 ЗППЦК
06.06.2023 г. – Начален срок за търговия с права, съгласно правилника на БФБ
16.06.2023 г. – Краен срок за търговия с права съгласно правилника на БФБ
20.06.2023 г. – Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК
22.06.2023 г. – Служебен аукцион за права, срещу които не са записани акции
28.06.2023 г. – Краен срок за записване на акциите, съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК
03.07.2023 г. – Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ
17.07.2023 г. – Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в „Централен депозитар“АД
14.08.2023 г. – Начало на търговията с новите акции на БФБ

Пълният текст на официалното съобщение за първично публично предлагане на акции на „“Бианор Холдинг“ АД можете да намерите тук >>>