“Бианор Холдинг” АД обяви графика на предстоящото увеличение на капитала на дружеството

 

София, 07.03.2024 г. – Процедурата по увеличение на капитала на “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), чрез първично публично предлагане стартира официално днес, 07.03.2024 г.

Капиталът на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД се увеличава от 6 875 514 лева до 12 358 327 лева, чрез издаване на 5 482 813 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 360 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.70 лева всяка една. Подробният график за провеждане на увеличението на капитала и Съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК са както следва:

График на първичното публично предлагане
07.03.2024 г. – Публикуване на Проспект
07.03.2024 г. – Оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страницата www.x3news.com, както и на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД www.sis.bg.
19.03.2024 г. –  Начална дата за търговия на правата на борсата
28.03.2024 г. – Крайна дата за търговия на правата на борсата
19.03.2024 г. – Начална дата за прехвърляне на правата
02.04.2024 г. – Крайна дата за прехвърляне на правата
04.04.2024 г. – Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК
19.03.2024 г. – Начална дата за записване на акции от увеличението
10.04.2024 г. – Крайна дата за записване на акции от увеличението

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 14.03.2024 г. (четвъртък);

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 12.03.2024 г. (вторник).

Линк към Съобщение за първично публично предлагане >>>
Линнк към Проспект за първично публично предлагане >>>