„Бианор Холдинг“ АД внесе за одобрение в КФН проспект за увеличение на капитала

Prospect

София, България, 20.03.2023 г. – Във връзка с решението за увеличаване на капитала на „Бианор Холдинг“ АД, чрез публично предлагане на акции, като следваща стъпка от процеса, Дружеството внесе на 20 март 2023 г., в Комисията за финансов надзор проспект за предлагане на нови акции, в който е определен и максималният размер на постъпленията от Емисията от 9 265 000 лева, и е посочено че подписката ще се счита за успешна, ако бъдат записани и платени най-малко 106 000 броя акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 17 лева, всяка една.