Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

София, България, 21.07.2023 г. – Във връзка с Решение на КФН No No 731-Е/13.07.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на „БФБ София“ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BаSE последваща емисия акции, както следва:
– Емитент: “Бианор Холдинг” АД-София;
– ISIN код на емисията: BG1100007076;
– Борсов код на емисията: BNR;
– Размер на емисията преди увеличението: 675 222 лв.;
– Размер на увеличението: 470 697 лв.;
– Размер на емисията след увеличението: 1 145 919 лв.;
– Брой акции след увеличението: 1 145 919 акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
– Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;

Уведомление КФН >>>