Решение за увеличение на капитала на „Бианор Холдинг“ АД чрез публично предлагане на акции

София, България, 16.03.2023 г. – Съветът на директорите на „Бианор Холдинг“ АД взе решение на основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 15a от Устава на „Бианор Холдинг“ АД, за увеличаване на общия номинален размер на капитала на Дружеството, от 675 222 лева, разпределен в 675 222 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас в Общото събрание и номинална стойност в размер на 1 лев, на до 1 220 222 лева, чрез издаване на до 545 000 броя нови, обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас в Общото събрание, всяка една с номинална стойност в размер на 1 лев и емисионна стойност в размер на 17 лева. Очакваните брутни постъпления за Дружеството, в случай че емисията бъде записана в пълния предложен размер, са в размер на 9 265 000 лева.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени наймалко 106 000 броя акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 17 лева, всяка една. В случай че бъде записан само минималният брой акции, при който емисията ще се счита за успешна, Дружеството ще получи брутни постъпления от емисията в размер на 1 802 000 лева. Всички издадени от „Бианор Холдинг“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас.

При увеличаването на капитала на дружеството ще бъдат издадени права, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, които дават право на акционерите да запишат акции от увеличението, пропорционално на участието им в капитала на Дружеството преди увеличението. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издаваните права и една нова акция е право/акция 1.238939449 към 1.

Увеличаването на капитала ще се извърши при условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за Финансов надзор Проспект, изготвен в съответствие с нормативните изисквания.

За инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала е избран Инвестиционен посредник „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД.

Причините за извършване на публичното предлагане са  свързани със стратегията на Дружеството да продължава да разширява своята дейност, като развива портфолиото си от услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии. Стратегическите планове на „Бианор Холдинг“ АД са за придобиване с целево банково финансиране на две дружества в сферата на ИТ услугите – едното с фокус върху анализ на данни и изкуствен интелект, другото с фокус върху разработката на софтуерни продукти за големи и стартиращи продуктови компании. Останалата част ще бъде инвестирана във вече съществуващите бизнеси (инвестиции в дъщерните компании) и в потенциални допълнителни придобивания на бизнеси.