Решение №731-Е от 13.07.2023 г. на Комисия за финансов надзор за вписване на емисия

Prospect

София, България, 13.07.2023 г. – Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение №731-Е от 13.07.2023 г. вписва емисия в размер на 470 697 (четиристотин и седемдесет хиляди шестотин деветдесет и седем) броя обикновенни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN BG1100007076, издадени от “Бианор Холдинг“ АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 675 222 (шестстотин седемдесет и пет хиляди двеста двадесет и два)лв. на 1 145 919 (един милион сто четиридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет )лв. с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Решение на КФН >>>