Търговския регистър при Агенция по
вписванията вписа промени в устава на Бианор

Prospect

София, България, 06.07.2023 г. – На основание чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г., във връзка с извършеното успешно увеличение на капитала на „Бианор Холдинг“ АД чрез първично публично предлагане на акции, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието от Съвета на директорите на дружеството на 16.03.2023 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение No 518-Е от 04.05.2023 г. г., Ви уведомяваме за следното:

На 06.07.2023 г. с решение 20230706135038 успешно приключи вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на промени по част „Капитал“ по партидата на „Бианор Холдинг“ АД. В резултат от направеното вписване основният капитал на дружеството е увеличен на 1 145 919 лева, разпределени в 1 145 919 броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

На 06.07.2023 г. с решение 20230706135038 на Търговския регистър при Агенция по вписванията бяха вписани и промени в устава на „Бианор Холдинг“ АД.

Уведомление КФН >>>
Устав на „Бианор Холдинг“ АД >>>