“Бианор Холдинг” АД отбелязва 27% ръст на приходите от продажби през първото тримесечие на 2023 година

На проформа консолидирана база с новопридобитите компании, групата реализира приходи за тримесечието от 3 млн. лв.

 

Bianor Holding Financial Reports

София, 30.05.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) обяви 27% увеличение на консолидираните приходи от продажби за първото тримесечие на 2023 година в сравнение със същия период на изминалата, продължавайки дългосрочния тренд на средногодишен органичен ръст от над 20%. Консолидираните приходи от продажби на дружеството за тримесечието достигат 1,476 млн. лв, спрямо 1,164 млн. лв. година по-рано. През първото тримесечие на годината Бианор реализира загуба от 137 хил. лв. спрямо печалба от 5 хил. лв. година по-рано.

На проформа консолидирана база с новопридобитите компании ITIDO и Databreathe, приходите от продажби на групата за първото тримесечие достигат 2,991 млн. лв., а печалбата е 39 хил. лв. През месец март Бианор обяви подписването на дефинитивни договори за придобиване на ITIDO и Databreathe, а по-рано през месец май подписа и договор за банков кредит за финансиране на сделките.

“Отбелязваме продължаващ ръст на приходите от дейността на основното дъщерно дружество Бианор Сървисиз и увеличаване на дела от приходите му от проекти в отбранителната индустрия,” споделя Коста Йорданов, изпълнителен директор на Бианор. “През първото тримесечие на годината имаме значителни еднократни разходи за реализиране на придобиванията, интеграция на компаниите и увеличението на капитала. Очакваме през второто и частично третото тримесечие на годината също да има такива, а във втората половина на годината маржът на печалба да се върне в стандартните за индустрията нива,” добави Йорданов.

По-рано тази година “Бианор Холдинг” АД обяви, че планира увеличение на капитала с цел набиране на средства, които да подпомогнат стратегията за неорганичен растеж на групата. На 25.05 стартира официално процедурата по публичното предлагане на емисия до 545 000 (петстотин четиридесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 17 (седемнадесет) лева всяка.

Процедурата по увеличение на капитала се води от инвестиционния посредник – „София Интернешънъл Секюритиз“ АД. На 31.05 двете дружества организират среща-представяне, на която всички заинтересовани страни ще могат да се запознаят с Бианор и плановете за развитие на групата. Повече информация за срещата можете да намерите в поканата.

Резултатите можете да прегледате тук >>>