Комисията за финансов надзор одобри проспекта на „Бианор Холдинг“ АД за първично публично предлагане

Prospect

София, България, 05.05.2023 г. – Комисията за финансов надзор (КФН) със свое Решение №518-Е от 04.05.2023 г. одобри проспект за първично публично предлагане на емисия акции в размер до 545 000 (петстотин четиридесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 17 (седемнадесет) лева всяка, ISIN код BG1100007076, които ще бъдат издадени от „Бианор Холдинг“ АД съгласно решение от 16.03.2023 г. на Съвета на директорите на дружеството.

Настоящето уведомление няма характера на съобщение по чл.89т, ал.1 от ЗППЦК

„Бианор Холдинг“ АД ще публикува съобщение за публичното предлагане, с посочване на началния и крайния срок за прехвърляне на права и за записване на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни за предлагането, съгласно нормативните изисквания.