Общо Събрание


Покана за редовно ОСА на 06.08.2020 г.
Писмени материали за редовно ОСА на 06.08.2020 г.
Отчет за дейността на ДВИ през 2019 г.
Доклад на Одитния комитет за 2019 г.
Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията
Финансов отчет 2019 г.
Консолидиран Финансов отчет 2019 г.
Пълномощно за физически лица за ОСА на 06.08.2020 г.
Пълномощно за юридически лица за ОСА на 06.08.2020 г.
Условия за получаване на пълномощни чрез ел. средства
Декларация по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон - Бояджиев
Декларация по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон - Димитров
Декларация по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон - Йорданов
Декларация по чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - Бояджиев
Декларация по чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - Димитров
Декларация по чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - Йорданов
Декларация по чл. 116а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - Бояджиев
Свидетелство за съдимост - Бояджиев
Свидетелство за съдимост - Димитров
Свидетелство за съдимост - Йорданов
Автобиография - Бояджиев
Спесимен - Бояджиев
Автобиография - Димитров
Спесимен - Димитров
Автобиография - Йорданов
Спесимен - Йорданов
Протокол от заседание на съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД
Статут на Одитния комитет на "Бианор Холдинг" АД
Протокол от заседание на редовно годишно ОСА на "Бианор Холдинг" АД
Покана за редовно ОСА на 24.07.2018 г.
Писмени материали за редовно ОСА на 24.07.2018 г.
Отчет за дейността на ДВИ през 2017 г.
Доклад на Одитния комитет за 2017 г.
Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията
Финансов отчет 2017 г.
Консолидиран Финансов отчет 2017 г.
Пълномощно за физически лица за ОСА на 24.07.2018 г.
Пълномощно за юридически лица за ОСА на 24.07.2018 г.
Условия за получаване на пълномощни чрез ел. средства
Декларация по чл. 116а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - Бояджиев
Свидетелство за съдимост - Бояджиев
Свидетелство за съдимост - Димитров
Свидетелство за съдимост - Йорданов
Автобиография - Бояджиев
Спесимен - Бояджиев
Автобиография - Димитров
Спесимен - Димитров
Автобиография - Йорданов
Спесимен - Йорданов
Протокол от заседание на съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД
Протокол от заседание на редовно годишно ОСА на "Бианор Холдинг" АД