EDIDP за по-голям иновационен капацитет в отбранителната индустрия на ЕС

Програмата стимулира сътрудничеството в отбранителната промишленост на ЕС, като активно включва малки и средни предприятия.

Контекст

Непрекъснато нарастващите предизвикателства в областта на отбраната накараха Европейската комисия да преразгледа стратегията си за отбрана още през 2016 г. В резултат на това Комисията създаде Европейския план за действие в областта на отбраната  в областта на отбраната. Планът за действие имаше за цел да допълни, използва и консолидира колективните усилия на всички държави членки. Освен това планът включваше стартирането на Европейския фонд за отбрана (ЕФО). Неговата мисия беше да подкрепя сътрудничеството и инвестициите в съвместни научни изследвания и разработки (НИРД) в областта на отбранителното оборудване и технологии. Целта на Фонда не е да замени националните усилия за изграждане на отбранителни технологии. Вместо това, целта му е да насърчава по-нататъшното развитие и иновациите чрез стимулиране на трансграничното сътрудничество. Сред основните задачи на Фонда е постигането на синергия и ефективност на разходите при изследванията, проектирането и разработването на проекти, свързани с отбраната.

Стартиране на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната

През 2018 г. Европейската комисия създаде Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) като част от ЕФО. Целта е да се насърчат конкурентоспособността, ефективността и иновационният капацитет в рамките на Съюза. Крайната цел на EDIDP е да подкрепи усилията на отбранителната промишленост на ЕС в разработването на отбранително оборудване и технологии чрез съфинансиране от бюджета на ЕС. Освен това програмата улеснява сътрудничеството между участниците в отбранителната промишленост в ЕС, като включва малки и средни предприятия (МСП).

EDIDP разполага с бюджет от общо 500 млн. евро за 2019 г. и 2020 г. и подпомага съвместни проекти за развитие, които в противен случай не биха стартирали поради нуждата от финансиране или потенциалните технологични рискове. Целта на фонда е да се предоставят способности, да се осигури конкурентна и иновативна основа за отбранителната промишленост в ЕС и да се допринесе за по-тясно европейско сътрудничество в областта на отбраната. Резултатът след първите покани беше 40 предложения. Шестнадесет от тях бяха одобрени и в момента са в начален етап на изпълнение.

Проект за европейска система за стратегическо командване и контрол

Бианор е част от едно от най-всеобхватните начинания, а именно Европейската система за стратегическо командване и контрол (ESC2) в рамките на поканата „Европейска система за командване и контрол (C2) от стратегическо до тактическо ниво“. Консорциумът включва 21 компании от шест държави, като координатор е испанската технологична компания Indra. Други водещи партньори са Leonardo, Италия, Rheinmetall, Германия, и Thales, Франция. Освен това, в това инициативата активно участват МСП от Португалия, Люксембург, Испания, Италия, Германия, Естония, Полша, България и Гърция.

Предложението обхваща разработването на усъвършенствана европейска система за стратегическо командване и контрол (C2), която допринася за постигането на новото ниво на развитие на ЕС. Предвидените дейности включват проучване за осъществимост и проектиране на системата. Те ще осигурят интегриран набор от решения, като се използват новите технологии в критични области като информационните технологии и комуникационните системи. Проектът има за цел да предостави система C2, която да е напълно оперативно съвместима със структурите/системите за командване и контрол на ЕС, държавите-членки, НАТО и гражданските агенции. Системата ESC2 ще предостави на ЕС силни възможности за командване и контрол. Тези възможности ще позволят на всички европейски държави да действат в съответствие и да се синхронизират със съюзниците си в международни мисии за поддържане на мира.

Ролята на Бианор в системата ESC2

Участието на Бианор в проекта е тясно свързано със специализацията на компанията в разработването на решения, свързани с видео стрийминг и OTT платформи. Компанията за разработка на софтуер ще допринесе за комуникационните домейни в областта на гласа по IP (VoIP) и възможностите за видео стрийминг. Нейните задачи включват системна спецификация, системна архитектура и подробен системен дизайн. Предишният опит на Бианор в разработването на решения за отбранителната индустрия ще допринесе съществено за настоящия проект. Освен това, компанията ще използва опита си в отбранителната индустрия, придобит в един от най-мащабните проекти на НАТО през последните години – програмата за съюзно земно наблюдение (Alliance Ground Surveillance (AGS)), за да осигури решаващата оперативна съвместимост на НАТО.

Опит в проекти в областта на отбранителните технологии

Като част от проекта AGS Бианор разработи софтуерен модул, отговорен за прехвърлянето и обработката на потоци от данни за движение и първични изображения от въздушния и наземния сегмент към основната оперативна база. Софтуерната инфраструктура, разработена от компанията, е в състояние да обработва множество едновременни потоци от данни, постъпващи към Front End процесор от външни източници (безпилотни самолети или наземни радари). „Обработката“ включва извличане на метаданни/телеметрична информация от многобройни синхронни потоци и преобразуването им в инженерни структури от данни, подходящи за по-нататъшно управление от други софтуерни компоненти, съхраняване в архиви или визуализиране на мониторите на работната станция на оператора. Този автентичен опит и ноу-хау правят Бианор ценен партньор в ESC2.

Времева рамка и структура

Първоначалната оперативна способност на Европейската стратегическа система за командване и контрол трябва да бъде налична и в експлоатация до 2025 г. Инженерните екипи ще постигнат тази цел, като приложат спираловиден подход на разработване, определящ четири фази. Фаза I е етапът, в който системата ще бъде проектирана. Поради това настоящата покана се отнася само за Фаза I. Следващите етапи ще осигурят постепенни възможности, като се започне от съществуващите възможности на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Вторият етап на проекта – Фаза II, който включва разработване на софтуер, осигуряване на качеството и тестване, както и интегриране, се очаква да започне през 2023 г., като ще бъде съфинансиран от ЕФО.