Бианор увеличи приходите си два и половина пъти през четвъртото тримесечие на 2023 година

Бианор увеличи приходите си два и половина пъти през четвъртото тримесечие на 2023 година

Бианор увеличи приходите си два и половина пъти през Q4 2023 година

 

Консолидираните приходи от клиенти за последното тримесечие достигат 3,5 млн. лева

 

София, 29.02.2024 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) реализира ръст от 2,5 пъти на консолидираните приходи от клиенти за четвъртото тримесечие на 2023 година до 3,5 млн. лв. спрямо 1,4 млн. лв. за същия период на предходната година.

Резултатът е комбинация от органичен ръст на бизнеса и от консолидацията на дейността на придобитите през миналата година дружества ITIDO, Databreathe, GotoAdmins и Bulbera. Резултатите на последните две е отразена само частично в отчета за тримесечието, тъй като консолидацията на техните финансови показатели започва от месец декември 2023 година.

Дружеството реализира отрицателен финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации от 98 хил. лв. за четвъртото тримесечие на 2023 година спрямо отрицателен резултат от 44 хил. лв. година по-рано.

“Разширяването на групата води до очаквания значителен ръст на приходите и възможност да работим по по-големи и стратегически за нашите клиенти проекти,” сподели Коста Йорданов, изпълнителен директор на Бианор Холдинг. “Работим активно както по нови сделки за последващо разширяване на групата, така и по оптимизиране на работата на компаниите, включително изграждането на по-ефективен общ търговски отдел и по консолидация и оптимизиране на някои дублиращи се административни и офис разходи. Очакваме високите ръстове на приходите да се запазят и през 2024 година,” добави Йорданов.

По-рано този месец, КФН одобри Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на “Бианор Холдинг” АД. Дружеството подготвя ново увеличение на капитала с издаването на 5 482 813 (пет милиона четиристотин осемдесет и две хиляди осемстотин и тринадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3,70 (три и седемдесет) лева всяка. „Бианор Холдинг“ АД ще публикува съобщение за публичното предлагане, с посочване на началния и крайния срок за прехвърляне на права и за записване на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни за предлагането, съгласно нормативните изисквания. При пълно записване на емисията, компанията очаква да привлече над 20 млн. лв.

И през тази година ръководството на Бианор Холдинг ще продължи практиката да представя и коментира резултатите на дружеството и плановете за бъдещо развитие. С оглед на комуникацията за предстоящото увеличение на капитала, от компанията допълнително ще оповестят дата за среща с акционерите и инвестиционната общност.

Бианор Холдинг с награда от БФБ за най-голям процентен ръст на инвеститорите

Бианор Холдинг с награда от БФБ за най-голям процентен ръст на инвеститорите

Бианор Холдинг с награда от Българска Фондова Борса

 

Компанията получи приза за емитент с най-голям процентен ръст на инвеститорите през 2023 година

 

София, 15.01.2024 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) беше отличена като емитент постигнал най-голям процентен ръст на инвеститорите през 2023 година. Изпълнителният директор на компанията, Коста Йорданов, получи грамотата от доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, по време на официалната церемония по връчването на 23-тите годишни награди на Българска фондова борса, проведена на 15-ти януари.

Bianor BSE Award_sm

Тази награда нарежда “Бианор Холдинг” АД сред най-добре представящите се компании на БФБ.

“От името на всички колеги от групата на Бианор благодаря на нашите акционери за гласуваното доверие,” каза Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор Холдинг” АД. “Следваме политика на регулярна и открита комуникация с инвестиционната общност и се радваме да видим, че това се оценява наред с ускорените ръстове на развитие на групата. Ще продължим да довъвеждаме и прилагаме най-добрите световни практики и да се стремим да превърнем Бианор Холдинг в пример за корпоративно управление на публично дружество,” добави Йорданов.

Изминалата година беше много динамична за Бианор Холдинг. Дружеството придоби четири нови софтуерни компании, успешно реализира увеличение на капитала и осъществи сток-сплит. В допълнение, БФБ премести акциите на Бианор Холдинг за търговия на Основен пазар, сегмент акции Standard. Това беше резултат на новата стратегия на Бианор за допълване на органичния растеж с ръст чрез консолидация на други успешни български софтуерни компании. Акциите на дружеството отбелязват ръст от 27% за 2023 година, а приходите за последния отчетен период, третото тримесечие на 2023-та година, отбелязват годишен ръст от 150%.

Бианор Сървисиз се присъединява към High Altitude Platform Station (HAPS) Alliance

Бианор Сървисиз се присъединява към High Altitude Platform Station (HAPS) Alliance

Бианор Сървисиз се присъединява към HAPS Alliance

 

Организацията, в която членуват компании като Airbus, Nokia, SoftBank и T-Mobile има за цел да създаде условия за ефективното използване на стратосферата за предоставяне на достъпна глобална цифрова свързаност

 

София, 10.01.2024 г.“Бианор Сървисиз” ЕООД, дъщерна компания на “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) и водещ разработчик на софтуер за пренос на данни и стрийминг на видео в реално време е приета за член на HAPS (High Altitude Platform Station) Alliance. Това е асоциация с нестопанска цел, посветена на изграждането на екосистема от станции на голяма надморска височина, които осигуряват цифрова свързаност на всички и навсякъде.

Bianor HAPS Alliance Membership Banner

 

Като член на HAPS Alliance, Бианор Сървисиз ще си сътрудничи с водещи в света телекомуникационни, технологични, авиационни и аерокосмически компании, като Aerostar, Airbus, Intelsat, Capgemini, Nokia, Ericsson, SoftBank, T-Mobile и NTT Docomo. Тяхната цел е да се създаде нормативна рамка, която да ускори изграждането на работеща HAPS екосистема. Експертният опит на Бианор Сървисиз в стрийминга на данни в реално време за отбранителната, телекомуникационната и медийната индустрия ще донесе ценна перспектива към общността на HAPS.

„Радваме се да бъдем в компанията на такива световни лидери, както и на възможността да споделим нашия опит на такова високо ниво,” каза Иван Димитров, управител на Бианор Сървисиз. “Някои от проектите, по които работим и сме работили като NATO Alliance Ground Surveillance (NATO AGS) и Long Endurance Solar UAV (LESU), изградиха в Бианор изключително задълбочено познаване на материята, което вярвам ще можем да приложим в нашата бъдеща съвместна работа с партньорите ни в HAPS Alliance,” допълни Димитров.

Членовете на HAPS Alliance си сътрудничат с други организации, за да формират регулаторните рамки и да представят предимствата на HAPS в стратосферата. Работните групи на HAPS Alliance обединяват технологични лидери, които създават продуктови спецификации и насърчават стандартизацията по следните начини:

  • Телеком: Работи за глобална хармонизация на HAPS спектъра на международно (International Telecommunication Union) и национално ниво; влияе на възникващите търговски стандарти, включително 3GPP (3rd Generation Partnership Project) наземни мрежи.
  • Авиация: Насърчава управлявано от индустрията кооперативно разделяне в горното въздушно пространство, включително съвместно тестване, симулации и пилотни програми.
  • Комерсиализация: Представя индустриалните ползи пред потенциални клиенти и изгражда кооперативна HAPS екосистема.
  • Оперативна съвместимост: Разработва продуктови спецификации и насърчава стандартизацията на оперативно съвместими HAPS мрежови елементи.

Относно HAPS Alliance 

HAPS Alliance е асоциация на индустриални лидери на High Altitude Platform Station (HAPS), която включва телекомуникационни, технологични, авиационни и космически компании, както и обществени и образователни институции. Те са обединени от визията за справяне с различни социални проблеми и създаване на нова стойност чрез използването на летателни апарати на голяма надморска височина в стратосферата. Алиансът работи за ускоряване на разработването и търговското приемане на технологията HAPS чрез насърчаване и изграждане на стандарти за цялата индустрия, насоки за оперативна съвместимост и регулаторни политики както в телекомуникационната, така и в авиационната индустрия.

За Бианор Сървисиз

Бианор Сървисиз е водеща компания за разработка на софтуер, специализирана в обработката на данни и стрийминг, излъчване в реално време, криптиране и анализи на данни за цивилния и отбранителния сектор. Компанията си сътрудничи и предоставя софтуерни решения на много лидери в телекомуникациите, медиите и отбранителната индустрия, включително AT&T, Indra, IBM и Leonardo, и участва в множество високотехнологични проекти за отбрана.

„Бианор Холдинг“ АД придобива българската софтуерна компания Булбера

„Бианор Холдинг“ АД придобива българската софтуерна компания Булбера

Бианор Холдинг придобива софтуерната компания Булбера

 

Дружеството специализира в разработката на софтуерни решения в областта на здравеопазването, телекомуникациите и електронната търговия

 

София, 11.12.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) придоби 100% от българската софтуерна компания “Булбера” ЕООД. Това е четвъртата подобна сделка за Бианор Холдинг от началото на 2023 година.

Bianor-Bulbera

 

Булбера предоставя услуги по разработка на специализирани софтуерни решения в сферата на телекомуникациите, здравеопазването и електронната търговия. Експертите в Булбера имат сериозен опит и в създаването на решения за управление и анализ на големи информационни масиви и поддръжка на центрове за съхранение и обработка на данни.

Булбера е българска софтуерна компания с множество отличия на национално и европейско ниво. Два пъти е носител на наградата “Иновативна компания на годината”, два пъти е награждавана с “Отличие за иновативност”, притежава “Печат за иновативност” от ЕК и номинация от Европейския софтуерен институт. Екипът на компанията е изграден от специалисти с над 15-годишен опит в ИТ индустрията. Сред клиентите на Булбера са имена като Telenor, Nokia, L’Oréal, Takeaway.com и други.

Екипът на Булбера ще се присъедини към този на дъщерното дружество ITIDO, според стратегията на групата да търси синергия между отделните дружества и техните екипи. Основателят и управител на Булбера, Стефан Господинов, ще се включи активно в управлението на инженерните екипи на ITIDO на позицията вицепрезидент, “Разработка на софтуер”.

Булбера има екипи в Стара Загора и Велико Търново. С присъединяването й към групата, Бианор Холдинг придобива нови възможности за разширяване извън столицата.

“Изключително много се радваме да приветстваме колегите от Булбера в групата на Бианор и по-специално в екипа на ITIDO,” заяви Християн Македонски, управител на ITIDO. “Сигурен съм, че Стефан и екипът на Булбера отлично ще се впишат в отбора и ще допринесат много за повишаване на уменията и опита в компанията и в цялата група,” допълни Македонски.

“До 2008 година бях част от екипа на Бианор Сървисиз, а след това продължихме да поддържаме контакт и да работим заедно по отделни проекти. Тази стъпка е естествено продължение на нашите отлични дългогодишни отношения,” споделя Стефан Господинов, основател и управител на Булбера. “Вярвам, че присъединяването към Бианор Холдинг и в частност към екипа на ITIDO, ще донесе много позитиви и на двете страни. Ние се включваме с екип от доказали се професионалисти и сериозно портфолио от клиенти и реализирани проекти,” добави Господинов.

Това е четвъртата сделка за придобиване, която Бианор Холдинг реализира в рамките на последните осем месеца, като част от стратегията на групата за допълване на органичния растеж с консолидация на други успешни български софтуерни компании. Сделката ще доведе до допълнително диверсифициране на клиентската база и локациите, в които групата наема специалисти и до разширяване на компетенциите и портфолиото от услуги предлагани от групата.

___________________________

За Булбера

Булбера е софтуерна компания създадена в България от ИТ експерти с над 15-годишен опит в индустрията. Дружеството има множество награди за иновативност и отличия за високо качество, както на национално, така и европейско ниво. Булбера предоставя услуги по разработка на специализирани софтуерни решения в сферата на телекомуникациите, здравеопазването и електронната търговия. Компанията има сериозен опит и в създаването на решения за управление и анализ на големи информационни масиви и поддръжка на центрове за съхранение и обработка на данни. Сред клиентите на Булбера са имена като Telenor, Nokia, L’Oréal, Takeaway.com и други.

Бианор реализира 150% ръст на приходите през Q3 на 2023 година спрямо същия период на миналата

Бианор реализира 150% ръст на приходите през Q3 на 2023 година спрямо същия период на миналата

Бианор реализира 150% ръст на приходите през Q3 на 2023 година спрямо същия период на миналата

Консолидираните приходи от клиенти на групата за третото тримесечие на годината достигат 3,5 млн. лева

 

София, 27.11.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) обяви ръст от 2,5 пъти на консолидираните приходи от клиенти за третото тримесечие на 2023 година до 3,5 млн. лева спрямо 1,4 млн. лв. година по-рано. Резултатът е вследствие на продължаващия органичен ръст на бизнеса и придобиването на компаниите ITIDO и Databreathe. В отчетите все още не се консолидират резултатите на GotoAdmins – дружеството, което Бианор обяви през септември, че придобива.

Групата реализира EBITDA от 329 хил. лева за тримесечието спрямо 305 хил. лева година по-рано. Нетната печалба е 261 хил. лева спрямо 273 хил. лева за миналия съпоставим период.

“В момента сме фокусирани върху засилване на дейностите в областта на бизнес развитието. Към отдел “Отбранителна индустрия” в Бианор Сървисиз се присъедини Василис Милиотис, който е бивш телекомуникационен и електронен инженер на изтребителите F-16 в гръцките ВВС и консултант в областта на аерокосмическата промишленост и изкуствения интелект. В екипа на GotoAdmins се включи Еудженио Шимици, който оглави бизнес развитието в областта на облачните услуги и дигиталната трансформация. Еудженио идва от американската SoftServe, където е ръководил развитието на пазарите,” каза Спартак Кабакчиев, оперативен директор на Бианор Холдинг. “В допълнение, увеличихме значително присъствието си на специализирани търговски изложения и организирахме международен семинар в България с участието на водещите европейски компании от отбранителната индустрия. Продължаваме да задълбочаваме и взаимодействието между отделните компании в групата по отношение на търговските канали и клиентите. Разширяването на групата доведе и до значителна диверсификация на клиентската база,” допълни Кабакчиев.

През третото тримесечие на 2023 година Бианор Холдинг обяви придобиването на още едно дружество. Към групата се присъедини водещата българска компания в областта на DevOps и дигиталната трансформация – GotoAdmins.

Фондовия пазар оцени положително последните развития около компанията и вследствие на повишената ликвидност акциите на Бианор Холдинг бяха преместени на Основен пазар, сегмент акции Standard. През третото тримесечие дружеството осъществи сток сплит, с което броят на ценните книжа нарасна пет пъти до 6 875 514.

Ръководството на Бианор Холдинг продължава практиката да представя и коментира резултатите на дружеството и плановете за бъдещо развитие под формата на уебкаст. Следващото излъчване е планирано за 5 декември 2023 г. От тук можете да добавите срещата в календарите си.

Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

София, България, 30.10.2023 г. – Във връзка с Решение на КФН № 957 – Е от 24.10.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции „Standard” на Основен пазар BSE последваща емисия акции, както следва:

– Емитент: Бианор Холдинг АД-София;
– ISIN код на емисията: BG1100007076;
– Борсов код на емисията: BNR;
– Размер на емисията преди увеличението: 1 145 919 лв.;
– Размер на увеличението: 5 729 595 лв.;
– Размер на емисията след увеличението: 6 875 514 лв.;
– Брой акции след увеличението: 6 875 514 акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
– Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
– Дата на въвеждане за търговия: 30.10.2023 г. (понеделник).