Бианор Холдинг придобива българската софтуерна компания GotoAdmins

Бианор Холдинг придобива българската софтуерна компания GotoAdmins

Бианор Холдинг придобива софтуерната компания GotoAdmins

Дружеството е сред лидерите в страната в областта на DevOps и дигиталната облачна трансформация

София, 19.09.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) подписа окончателно споразумение за придобиване на 100% от българската софтуерна компания “ГоуТуАдминс Груп” ООД (GotoAdmins).

Bianor - GotoAdmins banner

GotoAdmins е бързо развиваща се ИТ компания с тясна специализация в областта на DevOps, миграция и управление на облачни услуги, и дигитална трансформация. Компанията разработва и управлява персонализирани инфраструктурни решения за стартъпи и малки и средни предприятия. GotoAdmins си партнира активно със световни лидери в областта на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея услуги, като Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud и Digital Ocean.

Очаква се след окончателното финализиране на сделката, настоящите собственици на GotoAdmins да станат значими акционери в Бианор, а компанията да запази своя бранд, мениджмънт, стратегия, екип и фокус. GotoAdmins ще оперира като независима компания в холдинга по модела на другите дружества в групата – “Бианор Сървисиз”, “ITIDO” и “Databreathe”.

“Сделката с GotoAdmins е важна стъпка от изпълнението на нашия план за растеж,” казва Спартак Кабакчиев, оперативен директор на “Бианор Холдинг”. “GotoAdmins специализира в много актуална област и ще допринесе за повишаването на капацитета на групата чрез разширяване на кръга от предлагани услуги. Моделът на компанията за достигане до нови клиенти чрез партньорства с големите облачни доставчици се различава от този на останалите компании от групата и това ще доведе до допълнителна диверсификация на търговските канали,” допълни Кабакчиев .

“За нас в GotoAdmins присъединяването към групата на Бианор е възможност да влезем в нов етап от развитието на компанията. Вярваме, че то ще ни даде достъп не само до нови клиенти и проекти, но и възможност за споделяне на ценен търговски и административен опит,” каза Стоян Петков, съосновател и управител на GotoAdmins.

“Радваме се да бъдем част от Бианор и да работим заедно с останалите компании в групата. Уверени сме, че синергиите помежду ни ще дадат положителни резултати още в следващите месеци,” каза Красимир Косев, съосновател и управител на GotoAdmins.

Това е третата сделка за придобиване, която Бианор реализира в рамките на последните шест месеца, като част от стратегията на групата за допълване на органичния растеж с консолидация на други успешни български софтуерни компании. Сделката ще доведе до диверсифициране на клиентската база и разширяване на компетенциите и портфолиото от специализирани ИТ услуги предлагани от групата.

В сделките не участват свързани и/или заинтересовани лица. Сделките не попадат в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, тъй като придобиването и управлението на участие в дъщерни дружества е обичайният предмет на дейност на „Бианор Холдинг“ АД като холдингово дружество. Придобиването на собствеността върху GotoAdmins ще бъде извършено след изпълнението на определени предварителни условия, договорени в споразуменията за придобиване, като сбъдването на част от тези условия е извън контрола на страните. По тази причина, публичното разкриване на информация за останалите параметри на сделката към настоящия момент може съществено да навреди на законните интереси на “Бианор Холдинг” и да попречи на финализирането на сделката, поради което същите ще бъдат оповестени на по-късен етап. Дружеството е предприело всички мерки, за да гарантира поверителността на тази информация и няма вероятност забавянето на разкриването й да подведе или заблуди инвеститорите.

Консултанти по сделката са DGKV, SIS, Tz&P и АФА.

___________________________

За GotoAdmins

GotoAdmins специализира в областта на DevOps и дигиталната трансформация. Компанията разработва и управлява персонализирани инфраструктурни решения за стартъпи и малки и средни предприятия. Компанията е активен партньор на световни лидери в областта на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея услуги, като Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud и Digital Ocean.

.

Българска Фондова Борса премести акциите на Бианор Холдинг от Алтернативен на Основен пазар

Българска Фондова Борса премести акциите на Бианор Холдинг от Алтернативен на Основен пазар

Българска Фондова Борса премести акциите на Бианор Холдинг от Алтернативен на Основен пазар

С решение на Съвета на директорите на БФБ акциите на дружеството се допускат до търговия на Основен пазар, сегмент акции Standard

 

Bianor BSE Segment Standard

София, 11.09.2023 г. – От днес, 11.09.2023 г. акциите на “Бианор Холдинг” АД, се търгуват на Основен пазар, сегмент акции Standard на Българска Фондова Борса. Решението е взето на заседание на Съвета на директорите на БФБ на 07.09.2023 г. То гласи: “На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard (сегментен MIC: ZBUL), емисията акции, издадена от Бианор Холдинг АД-София, борсов код BNR, ISIN код BG1100007076 считано от 11.09.2023 г. (понеделник).”

“Преместването на основния пазар на БФБ е стъпка от плана ни за увеличаване на инвеститорския интерес и ликвидността на акциите,” споделя Спартак Кабакчиев, оперативен директор на “Бианор Холдинг” АД. “По-рано тази година реализирахме успешно увеличение на капитала. Следващите стъпки от този план са реализирането на сток-сплит, който ще бъде подложен на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 18.09.2023 г. и наемането на маркетмейкър от началото на 2024 година,” добави Кабакчиев.

Успоредно с реализиране на стратегията за ускоряване на ръста на бизнеса чрез придобивания, през последните 12 месеца мениджмънтът на Бианор изпълнява целенасочена политика за прилагане на най-добрите световни практики по отношение на корпоративното управление, комуникациите и връзките с инвеститорите. Дружеството въведе публичен корпоративен календар, план за редовна комуникация с медиите и регулярни видео-конференции с инвеститорите и обществеността, на които ръководството на компанията представя на живо финансовите резултати и очакванията за развитие на бизнеса и отговаря на въпроси на аудиторията. Следващата онлайн среща с инвеститорите е планирана за 10.30 часа на 19-ти септември.

23% годишен ръст на приходите от продажби през второто тримесечие на 2023 година

23% годишен ръст на приходите от продажби през второто тримесечие на 2023 година

“Бианор Холдинг” АД отбелязва 23% годишен ръст на приходите от продажби през второто тримесечие на 2023 година

На проформа консолидирана база с новопридобитите компании, приходите на групата за същия период скачат до 3,036 млн. лв. спрямо 1,148 млн. лв. в отчета за второто тримесечие на 2022 година

 

Bianor Holding Financial Reports

София, 29.08.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) обяви 23% увеличение на консолидираните приходи от продажби за второто тримесечие на 2023 година в сравнение със същия период на изминалата. С това компанията продължава да поддържа дългосрочен средногодишен органичен ръст от над 20%, който запазва през последните 5 години.

С оглед реализиране стратегията на групата за допълнително ускоряване ръста на бизнеса, в края на месец юни компанията финализира сделки по придобиване на българските ИТ компании ITIDO и Databreathe, чиито резултати ще започне да консолидира от третото тримесечие на годината. На проформа консолидирана база с новопридобитите компании, приходите от продажби на групата за второто тримесечие достигат 3,036 млн. лв., а печалбата за тримесечието е 102 хил. лв. Без тях, Бианор реализира загуба от 162 хил. лв. спрямо печалба от 109 хил. лв. година по-рано.

“Най-голямото ни дъщерно дружество, Бианор Сървисиз, продължава да поддържа стабилен ръст на приходите, като все по-голям дял заемат проекти в областта на отбраната. Миналия месец обявихме и старта на три нови проекта финансирани от Европейския фонд за отбрана,” казва Коста Йорданов, изпълнителен директор на Бианор. “Ефектът от придобиването на ITIDO и Databreathe върху финансовите резултати на групата е силно положителен и ще бъде изцяло реализиран от втората половина на годината, когато ще започнем да консолидираме техните резултати. През тази година имаме значителни еднократни разходи във връзка със самите транзакции и интеграцията на новопридобитите компании, но очакваме до края годината маржът на печалба да се възстанови,” допълва Йорданов.

Освен двете придобивания, в края на юни тази година “Бианор Холдинг” АД осъществи успешно увеличение на капитала чрез първично публично предлагане, а неотдавна обяви намерения за провеждане на сток-сплит и ново увеличение на капитала със собствени средства. Дружеството продължава да работи по реализирането на плановете за придобиване на други софтуерни компании.

Мениджмънтът на Бианор се стреми да прилага най-добрите практики по отношение на корпоративното управление, комуникацията и връзките с инвеститорите. В тази връзка, дружеството продължава практиката на по-детайлно представяне на консолидираните финансови резултати под формата на уебкаст. Резултатите за второто тримесечие ще бъдат дискутирани на живо от 10.30 часа на 19 септември 2023 г. като ще бъде осигурена и възможност да бъдат задавани въпроси към ръководството на Бианор. От тук можете да добавите срещата в календарите си.

Резултатите можете да прегледате тук >>>

„Бианор Холдинг“ АД прави сток-сплит и разширява Съвета на директорите

„Бианор Холдинг“ АД прави сток-сплит и разширява Съвета на директорите

Бианор Холдинг прави сток-сплит и разширява Съвета на директорите

Извънредно общо събрание на Бианор ще гласува за сток-сплит и разширяване на Съвета на директорите като следващи стъпки от стратегията за развитие

София, България, 17.08.2023 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR) планира извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на 18.09.2023 г, което има за цел да приеме серия от мерки, които да подкрепят стратегията за развитие на групата, като повишат управленския потенциал на компанията и ликвидността на акциите.

Извънредното ОСА ще гласува разпределяне на част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години под формата на непаричен дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства) на настоящите си акционери, посредством издаването на 5 729 595 (пет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет) нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, като за всяка съществуваща акция се получават 5 (пет) нови. Тази мярка дава началото на серия от действия насочени към стимулиране на търговията с акции и повишаване на ликвидността.

Извънредното ОСА ще гласува и разширение на Съвета на директорите (СД) с трима нови члена: Неделчо Неделчев, Спартак Кабакчиев и Християн Македонски. Очаква се техният управленски опит да допринесе за по-нататъшното развитие на бизнеса.

Неделчо Неделчев има 28-годишен опит в сферата на търговското и инвестиционното банкиране и управлението на активи. Към момента той е председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Общинска банка. През годините е бил член на надзорния съвет, а по-късно и главен изпълнителен директор на Първа Инвестиционна Банка. Бил е и управител на Първа финансово брокерска къща. В периода септември 2003 г. – септември 2005 г. Неделчев е заместник-министър на транспорта и съобщенията с ресори „Телекомуникации“ и „Информационно общество“. Бил е и председател и заместник-председател на Борда на директорите на БТК (2003 г. – 2005 г.).

Спартак Кабакчиев е оперативен директор на “Бианор Холдинг” АД. Той има над 20-годишен опит в областта на бизнес администрацията и стратегическото управление и партньорствата. Кабакчиев е сред основателите на Cloudpipes, придобита от Quickbase през 2019 г. и Melon, придобита от Kin+Carta през 2022 г. До януари 2023 г. Кабакчиев заема позицията директор стратегически партньорства в Quickbase. Преди това той е бил мениджър бизнес развитие за Microsoft Western Europe HQ. Кабакчиев е ръководил и бизнес развитието на Flipps Media, дъщерно дружество на Бианор Холдинг, при стъпването на компанията на американския пазар и привличането на инвестиции от Силициевата долина.

Християн Македонски е съосновател и управител на една от новопридобитите компании в групата на Бианор – ITIDO Technologies. Основният му фокус е бизнес развитието и стратегическото управление на компании и екипи. В професионалната му биография се включват създаването на няколко продуктови софтуерни компании в Швейцария и Великобритания. Македонски е активен член на БАСКОМ (Българска Асоциация на Софтуерните Компании), където работи целенасочено за развитието на ИТ екосистемата в страната.

По-рано тази година, Бианор придоби две нови дружества, ITIDO и Databreathe, и реализира успешно увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции на БФБ. Мениджмънтът на дружеството е заявил интерес към осъществяване на нови придобивания в рамките на тази и следващата година.

Покана за извънредно ОСА 18.09.2023 г. >>>

Писмени материали за извънредно ОСА 18.09.2023 г.  >>>

Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

Допускане до търговия на последваща емисия акции на „Бианор Холдинг“ АД

София, България, 21.07.2023 г. – Във връзка с Решение на КФН No No 731-Е/13.07.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на „БФБ София“ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BаSE последваща емисия акции, както следва:
– Емитент: “Бианор Холдинг” АД-София;
– ISIN код на емисията: BG1100007076;
– Борсов код на емисията: BNR;
– Размер на емисията преди увеличението: 675 222 лв.;
– Размер на увеличението: 470 697 лв.;
– Размер на емисията след увеличението: 1 145 919 лв.;
– Брой акции след увеличението: 1 145 919 акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
– Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;

Уведомление КФН >>>

Решение №731-Е от 13.07.2023 г. на Комисия за финансов надзор за вписване на емисия

Решение №731-Е от 13.07.2023 г. на Комисия за финансов надзор за вписване на емисия

Решение №731-Е от 13.07.2023 г. на Комисия за финансов надзор за вписване на емисия

Prospect

София, България, 13.07.2023 г. – Комисия за финансов надзор (КФН) със свое Решение №731-Е от 13.07.2023 г. вписва емисия в размер на 470 697 (четиристотин и седемдесет хиляди шестотин деветдесет и седем) броя обикновенни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN BG1100007076, издадени от “Бианор Холдинг“ АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 675 222 (шестстотин седемдесет и пет хиляди двеста двадесет и два)лв. на 1 145 919 (един милион сто четиридесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет )лв. с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Решение на КФН >>>