Българска Фондова Борса премести акциите на Бианор Холдинг от Алтернативен на Основен пазар

С решение на Съвета на директорите на БФБ акциите на дружеството се допускат до търговия на Основен пазар, сегмент акции Standard

 

Bianor BSE Segment Standard

София, 11.09.2023 г. – От днес, 11.09.2023 г. акциите на “Бианор Холдинг” АД, се търгуват на Основен пазар, сегмент акции Standard на Българска Фондова Борса. Решението е взето на заседание на Съвета на директорите на БФБ на 07.09.2023 г. То гласи: “На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard (сегментен MIC: ZBUL), емисията акции, издадена от Бианор Холдинг АД-София, борсов код BNR, ISIN код BG1100007076 считано от 11.09.2023 г. (понеделник).”

“Преместването на основния пазар на БФБ е стъпка от плана ни за увеличаване на инвеститорския интерес и ликвидността на акциите,” споделя Спартак Кабакчиев, оперативен директор на “Бианор Холдинг” АД. “По-рано тази година реализирахме успешно увеличение на капитала. Следващите стъпки от този план са реализирането на сток-сплит, който ще бъде подложен на гласуване на извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 18.09.2023 г. и наемането на маркетмейкър от началото на 2024 година,” добави Кабакчиев.

Успоредно с реализиране на стратегията за ускоряване на ръста на бизнеса чрез придобивания, през последните 12 месеца мениджмънтът на Бианор изпълнява целенасочена политика за прилагане на най-добрите световни практики по отношение на корпоративното управление, комуникациите и връзките с инвеститорите. Дружеството въведе публичен корпоративен календар, план за редовна комуникация с медиите и регулярни видео-конференции с инвеститорите и обществеността, на които ръководството на компанията представя на живо финансовите резултати и очакванията за развитие на бизнеса и отговаря на въпроси на аудиторията. Следващата онлайн среща с инвеститорите е планирана за 10.30 часа на 19-ти септември.