Бианор

Търсене:

НАЧАЛО > ЗА ИНВЕСТИТОРИ > Връзки с инвеститорите

Връзки с инвеститорите

 

Съветът на директорите на „Бианор Холдинг" АД искрено вярва, че ключът към успеха на всяко начинание се крие в откровеността и взаимното доверие. Ние считаме, че акционерите на дружеството и всички заинтересовани лица имат право на пълна, точна и навременна информация относно всички събития, които касаят групата. Именно това е причината да създадем и поддържаме тази интернет страница, където предоставяме цялостната информация относно дружеството, неговата корпоративна политика, финансово-счетоводни отчети и бъдещи проекти.Разкриване на публична информация

В съответствие с изискванията на §38 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 12 и 101 от 2006 г., бр. 82 от 2007 г.; изм., бр. 37 от 2008 г. и бр. 90 от 2014 г.) ви уведомяваме в срок за сключените договори с информационна агенция или друга медия по чл. 43а, ал. 3 от Наредба 2 на КФН:
Дружеството има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД за използване на специализираната информационна страница X3News за оповестяване на информация пред обществеността.
Актуална информация за Дружеството може да бъде намерена и на интернет страницата www.infostock.bg. Борсовият индекс на Дружеството е 5BI.НОВИНИ

30 април, 2013
Бианор Холдинг АД с 222 хил. лв. консолидирана печалба за 2012 г.

Бианор Холдинг отбеляза приходи от продажби за изминалата календарна година на стойност от 3687 хил. лв., отчитайки 48% увеличение спрямо 2011 г.

   още

4 март, 2013
Бианор Холдинг АД обявява 48% увеличени приходи от продажби за 2012 г

Kъм 31 декември 2012 г. Бианор регистрира увеличение на печалбата с реализирани 572 хил. лв. в сравнение с 45 хил. лв. за съответния период на 2011 г.

   още

6 декември, 2012
iMediaShare обяви излизането на специална поръчкова версия за Sony Xperia таблети

Добри новини за собствениците на Sony таблети - iMediaShare вече предоставя цялостно решение за забавление в модерния свързан дом.

   още